DYSPRAXIA – VÝVOJOVÁ PORUCHA KOOORDINÁCIE (DCD)

Sú Vaše deti predškolského, či školského veku menej šikovné? Majú problém so zaviazaním šnúrok, s obliekaním, písaním, bicyklovaním, skákaním, plávaním, loptovými hrami, sluchovou orientáciou…?

IDE O DYSPRAXIU, KTORÁ VZNIKÁ NA PODKLADE VRODENEJ PORUCHY MOZGU, ALE SPÔSOBUJE PROBLÉMY V DÔSLEDKU NEDOSTATKU A NÍZKEJ KVALITY POHYBOVÝCH AKTIVÍT.

Neobratosť sa prejaví v bežnej dennej činnosti, v práci v škole, pri hre, i v športe.

Niekedy prebieha vývoj dieťaťa v medziach normy až do prvého roku veku a potom sa začne oneskorovať a nácvik nových pohybových schopností mu trvá neúmerne dlho. I napriek tomu, že nie je zistená žiadna neurologická príčina, často ani intelektuálna porucha, dieťa zlyháva v dosahovaní vývojových pohybových ,,míľnikov“.

PROBLÉMY SA ZVÝRAZNIA PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY. Dieťa píše pomaly a neúhľadne, jeho kresby sú nezrelé, má problém s opisovaním z tabule, zaostáva v telesnej i pracovnej výchove, stále sa vrtí, ruší vyučovanie. Učitelia prejavom často nerozumejú a považujú to za nedbalosť a lajdáctvo.

DYSPRAXIA NEPOSTIHUJE LEN MOTORIKU, ALE ČASTO SO SEBOU NESIE PSYCHICKÉ PROBLÉMY. V predškolskom veku je rozpoznaných asi 25% detí s touto poruchou a ostatných 75% je identifikovaných v prvých rokoch školskej dochádzky.

Deti s neobratnosťou a poruchami učenia vykazujú problémy v hmatovom vnímaní, majú zhoršené čítanie informácií z proprioreceptorov, je prítomná poruchu vestibulárneho aparátu a nezvládajú tieto vstupy vzájomne prepojiť.

DO BUDÚCNA SÚ TAK OHROZENÉ CELOU ŠKÁLOU PORÚCH V PREŤAŽENÍ, ČASTEJŠÍMI ÚRAZMI, NEPOROZUMENÍM SVOJICH PROBLÉMOV A PODOBNE.

Nedostatok pohybových stimulov v detstve tieto poruchy ešte zvýrazňuje a posúva do dospelého veku

Z Klnihy: Pavel Kolář, Posilování stresem, cesta k odolnosti