VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY zdravotníckeho ambulantného zariadenia FYZIO FAMILY s.r.o.

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky platiace pre zdravotnícke ambulantné zariadenie FYZIO FAMILY s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 55 023 932, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 80865/L (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „FYZIO FAMILY s.r.o.“).
 2. FYZIO FAMILY s.r.o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom poskytuje svojim klientom zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti súvisiacej so spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami (ďalej len „SvaLZ“).
 3. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované Poskytovateľom sú spoplatňované v zmysle platného cenníka uverejneného Poskytovateľom, pričom tieto služby sú primárne uhrádzané priamo Klientom.
 4. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len „Klient“) využívajúcich služby Poskytovateľa.

II. Rezervácia termínu

 1. Rezervácia termínu prebieha na základe telefonickej objednávky Klienta (+421 915 217 536), e-mailovej objednávky (fyziofamily@gmail.com), alebo osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na internetovej stránke www.fyziofamily.sk. Prvý termín na poskytnutie SVaLZ dohodnutý medzi Klientom a Poskytovateľom je Klientovi zaslaný na e-mailovú adresu Klienta, ktorú uviedol Poskytovateľovi vo vzájomnej komunikácii. Klient je povinný prvý termín na poskytnutie SvaLZ potvrdiť e-mailom. Potvrdením termínu pri prvej objednávke na poskytnutie SvaLZ zo strany Klienta e-mailom sa stáva dohodnutý termín pre Klienta záväzným. Následné termíny na poskytnutie SvaLZ sú dohodnuté priamo po poskytnutí SvaLZ v priestoroch Poskytovateľa alebo inou formou (e-mail, telefonicky).
 2. V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal.
 3. Rezervácia termínu je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III. Zrušenie rezervácie

 1. Zrušenie rezervácie zo strany Klienta viac ako 24hodín pred dohodnutým termínom je bez poplatku.
 2. Ak dôjde k zrušeniu rezervovaného termínu zo strany Klienta menej ako 24hodín vopred, je Poskytovateľ oprávnený účtovať náhradu vo forme storno poplatku v zmysle platného cenníka.
 3. Klient je povinný tento storno poplatok zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu, ktorý Klientovi Poskytovateľ na ten účel oznámi.
 4. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením storno poplatku podľa tohto bodu, Poskytovateľ ho písomnou upomienkou (sms, e-mail) vyzve na splnenie záväzku zaplatiť tento storno poplatok.
 5. Ak sa Klient nemôže zúčastniť rezervovaného termínu, môže za seba poslať náhradníka bez ďalšieho poplatku.

IV. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 1. Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje počas ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť poskytuje prostredníctvom ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
 3. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis, t.j. postup zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie ochorenia so zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.
 4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 576/2004“). Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 5. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti buď ako jednotlivé zdravotné výkony alebo v rámci komplexných Balíčkov služieb zdravotnej starostlivosti – permanentky, darčekové poukážky. Klient má právo zvoliť si Balíček služieb vždy len v rozsahu aktuálnej ponuky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku Balíčkov služieb.
 6. Pokiaľ Klient počas platnosti Balíčku služieb nevyužije náplň balíčka a/alebo služby, ktoré si k Balíčku služieb zvolil, nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi.
 7. Klient berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ nastanú okolnosti nezávislé na vôli Poskytovateľa, môžu byť tieto skutočnosti dôvodom na dočasné obmedzenie čerpania náplne Balíčkov služieb zo strany Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ o takom obmedzení včas informuje Klienta pri využití kontaktných informácií, ktoré mu Klient poskytol.

V. Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov

 1. Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) môžu využívať služby Poskytovateľa iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo za ich prítomnosti.
 2. Rodič alebo iný zákonný zástupca zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.

VI. Povinnosti klienta

 1. Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa.
 2. Klienti sú povinní oboznámiť zdravotnícky personál poskytujúci služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave vo forme vstupného zdravotného dotazníka. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť zdravotníckemu pracovníkovi.
 3. Klient pred absolvovaním prvého cvičenia v rámci vstupného dotazníka zdravotného stavu svojim podpisom čestne prehlasuje, že nezatajil žiadne závažné zdravotné obmedzenia.
 4. Klient pri každej návšteve podpisuje informovaný súhlas, kde svojim podpisom potvrdzuje, že:

·         bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť,

·         s navrhovaným liečebným postupom súhlasí a v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, bolesti a pod.) pociťovaných po zdravotnom výkone, bude o tejto skutočnosti informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,

·         berie na vedomie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom ja spoplatnená a jej výkon je ním hradený spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom,

·         bol informovaný o aktuálnom cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na opätovné nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.

VII. Odmena

 1. Klient je povinný zaplatiť odmenu Poskytovateľovi za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výška odmeny sa určuje v zmysle cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia, výkonu alebo poskytnutia nadštandardnej služby. V prípade ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia alebo výkonu k zmene cenníka, bude Klientovi účtovaná odmena platná v čase vykonania objednávky predmetného vyšetrenia alebo výkonu.
 2. Poskytovateľ zverejňuje cenník svojich služieb na svojom webovom sídle www.fyziofamily.sk a v priestoroch recepcie alebo vstupu do prevádzky Poskytovateľa.
 3. Odmena je splatná:

·         v hotovosti alebo platobnou kartou v deň vykonania vyšetrenia, výkonu

·         prevodom v prospech účtu Poskytovateľa v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu podľa osobitného predpisu (v prípade právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov),

·         odpočítaním ceny vyšetrenia, výkonu z predplatenej permanentky Klienta

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny zdravotného stavu súvisiace s cvičením v rámci skupinových cvičebných programov.